Voorbeeldgroep 6581

23 dec. 2018:
Groep 6581 bestaat nu uit 10 volwassenen, waarvan een aantal elkaar al jaren kennen vanuit het landelijk ondersteuningsteam van De Reünie van Vrije Mensen. Vanuit deze groep is ook het Artabana-initiatief naar Nederland gehaald. Hieronder doen we verslag van onze ervaringen in de hoop dat jij er je voordeel mee kunt doen. Want een groot aantal geïnteresseerden geeft bij de aanmelding op onze website te kennen deel te willen nemen aan een bestaande groep in plaats van zelf een groep te willen vormen. Die koudwatervrees is begrijpelijk, want Artabana is heel iets anders dan een gewone zorgverzekering, waar je maandelijks een premie betaalt en voor de rest, zolang je niet ziek bent, geen bemoeienis mee hebt.

In 6581 sluiten 7 mensen voor 31 december een zorgverzekering af bij een der voordeligste maatschappijen. Omdat het belangrijk gevonden wordt, dat er een vrije keus aan ziekenhuizen en behandelaars is, wordt NIET gekozen voor "Ziezo" van Zilveren Kruis, maar voor Anderszorg. En dat tegen het hoogste eigen risico van € 885,- . De maandpremie daarvoor bedraagt € 83,- . Als je dat eigen risico bij ziekte via Artabana declareert, is het handig om (885 : 12 = 73,75) bij je maandelijkse inleg niet te ver van dat bedrag af te zitten. Wij hebben ervoor gekozen om de inleg op € 50,- voor deze 7 mensen te zetten. Dat is € 350,- per maand oftewel € 4200,- per jaar. In de groepskas (60% van de maandelijkse inleg) zou dan € 2520 in kas zittenn. Dat is genoeg om voor minstens  3 mensen het volledige eigen risico te dekken. Gelet op de gezondheidssituatie van de 7 zitten we aan de veilige kant, zodat we niet voor ieder wiswasje een beroep hoeven te doen op de solidariteitskas (20% van de maandelijkse inleg), die door alle lokale groepen bijeen gebracht wordt.
Twee mensen sluiten diezelfde verzekering bij Anderszorg af, maar dan met het standaard eigen risico van € 385,- tegen een maandpremie van € 108,- . Waarom? Omdat de medische voorgeschiedenis aangeeft dat een hoog eigen risico vrijwel zeker helemaal opgebruikt zal worden. Die hogere maandpremie compenseren we grotendeels met een lagere maandelijkse inleg van € 35,- . Oftewel € 840,- op jaarbasis = € 504 in de groepskas en ruim voldoende om minstens voor een van hen het hele eigen risico af te dekken.
Een iemand overweegt de zorgverzekering op te zeggen. Afhankelijk van de vordering in een rechtbankprocedure tegen de wettelijke verplichting tot het hebben van een zorgverzekering. Gelet op de financiële draagkracht wordt de maandelijkse inleg bepaalt op € 90,- .
Totaal is de maandelijkse inleg voor januari: 7 x € 50,- (= € 350,) 2 x € 35,- (= € 70,-) en 1 x € 90,- is bij elkaar opgeteld € 510,-. Daarvan is 60% ( € 306) voor directe besteding in de groepskas, 20%  (€ 102) houden we apart voor de solidariteitskas en de resterende 20% gaan naar het Artabanateam voor het noodfonds.

We starten in januari met de inleg en doen dat voorlopig gewoon contant. Er is iemand boekhouder, een tweede is bewaarder van de geldkist en een derde beheert het mailadres 6581@.... We komen 1 x per maand bijeen op een vaste dag, zodat iedereen nu al weet welke bijeenkomsten op welke dagen in 2019 er zijn. Bijeenkomen doen we in de huiskamer van een van ons. Of dat rouleert onder de deelnemers, hebben we nog niet besloten.


 4 jan. 2019:
Artabana taart 2 1 2019.web
We zijn op 2 januari in feeststemming met wat lekkers bij elkaar gekomen. De groep is met 3 volwassenen gegroeid, waarbij 2 volwassenen al aangegeven hebben tijdelijk mee te willen draaien om  ervaring op te doen; uiteindelijk willen zij eigen groepen starten. Zolang zij deelnemer blijven, kiezen ze ervoor actief mee te doen en dus ook maandelijks in te leggen.
Besproken is hoe we tegemoet kunnen komen aan de mensen, die allemaal aanmelden en aangeven zich bij een bestaande groep aan te willen sluiten (die er in hun omgeving nog niet is). We openen de groep daarom ook voor "toehoorders" = mensen die wel meeluisteren, maar niet actief meedoen en maandelijks geen financiële bijdrage inleggen, maar dit alvast reserveren voor een nog op te starten groep.
Besproken is ook wat we kunnen doen aan de angst van veel bezoekers, dat in een lokale groep niet genoeg geld zal zijn om bepaalde medische kosten te dekken. Blijkbaar is de garantie van Artabana Duitsland dat zij in die gevallen bij zullen springen, nog niet tastbaar genoeg. Besloten is dat het "goede voorbeeld geven" uiteindelijk toch de beste garantie is en dat 2019 gerust een jaar van rustig opstarten mag zijn.

Zoals in het vorige bericht al gemeld, hebben wij er in de opstartfase voor gekozen om de bijdragen contant in te leggen. Dat is een vorm, waar niet iedereen voor zal kiezen. Daarom wordt er in overleg met Artabana Duitsland op 13 januari (dan gaan 4 mensen van ons op bezoek bij hen) gekeken naar de mogelijkheden van bankrekeningen (al dan niet via een Duitse bank). Aan een bankrekening zitten natuurlijk maandelijks terugkerende kosten, maar anderzijds is er dan niet een "penningmeester" in een lokale groep, die met (algauw) honderden euro's contant geld in huis zit (brand, diefstal, etc.). Als iedere lokale groep de keuze heeft tussen contant of een bankrekening, kan aan ieders wensen tegemoet gekomen worden.
Wij hebben ervoor gekozen om aan het begin van iedere maand samen te komen en meteen in te leggen, zodat gedurende die maand ook budget beschikbaar is voor medische uitgaven. Op het moment van schrijven hebben die zich nog niet aangediend, dus de kas zit nog vol :-)


24 april:
Vooruitlopend op de komende bijeenkomst van 6581 hebben twee groepsleden de Duitse website van Artabana doorgespit. Deels vanuit de opgedane ervaringsverhalen van het regiotreffen in Duitsland; deels omdat ons een interessante case wacht. Dat laatste betreft een onzer deelnemers, die met een acute blindedarmonsteking in het ziekenhuis opgenomen moest worden en nog diezelfde dag geopereerd werd. Deze deelnemer heeft géén zorgverzekering naast Artabana, maar wel een registratie als gemoedsbezwaarde. Er is dus een potje bij het Waarborgfonds, wat door hem in de loop der jaren inkomensafhankelijk opgebouwd is. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal dat potje lang niet voldoende zijn om de kosten van operatie en ziekenhuisopname te dekken (die wij als leken inschatten op € 5000,- tot € 8000,-. Wat veel minder zeker is, is of we bij de komende bijeenkomst al een factuur op tafel hebben; anders hebben we nog even uitstel om tot creatieve oplossingen te komen. Wordt dus zeker nog vervolgd...